Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Wymagania wobec studentów

  • ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
  • w momencie wyjazdu kandydat musi mieć status studenta SGGW (nie może być na urlopie dziekańskim, zdrowotnym, okolicznościowym itp)
  • dobra znajomość języka obcego (krajów UE) potwierdzona certyfikatem lub zdanym egzaminem językowym organizowanym przez BWM. Poziom języka określa Uczelnia przyjmująca (w zależności od uczelni B1, B2 lub C1); musi to być poziom pozwalający na swobodne porozumiewanie się, czytanie tekstów, pisanie prac i aktywny udział w zajęciach
  • dobre wyniki w nauce
  • posiadanie dodatkowych środków na dofinansowanie pobytu. Student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje stypendium, które ma na celu wyrównanie różnic w kosztach ponoszonych w Polsce i podczas pobytu za granicą, a nie pokrycie kosztów wyjazdu jako takiego. W związku z tym student musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztów związanych z pobytem na studiach

W razie pytań śmiało kontaktuj się z naszymi Local Education Officers przez fanpage https://www.facebook.com/esn.sggw :

Kasia Sielwanowska i Agata Parczewska