Orientation Week to cykl tygodniowych imprez organizowanych specjalnie dla studentów przybyłych do naszego kraju w ramach wymian studenckich. Organizowany jest zawsze dwa razy do roku, na początku każdego semestru. Celem projektu jest zapoznanie studentów z nowym miejscem pobytu - WARSZAWĄ, jej życiem kulturalnym i zwyczajami. Tydzień obfituje we wspólne spotkania integracyjne połączone z fantastyczną zabawą, nie tylko na terenie uczelni. Jest to bez wątpienia jeden z ważniejszych wydarzeń nie tylko dla zagranicznych studentów ale także dla członków sekcji, nowych oraz obecnych. Pozwala przełamać pierwsze lody oraz poczuć ducha projektu Erasmus.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientation Week is a series of weekly events organized specifically for students who came to our country in the framework of student exchange. OW appears twice a year, at the beginning of each semester. The aim of the project is to familiarize students with the new place of residence - Warsaw, its cultural life and customs. Week abounds in the joint meetings of integration combined with great fun, not only at the university. It is without a doubt one of the most important event, not only for international students but also for section members, new and existing. Enables breaking the ice and feeling the spirit of the Erasmus project.